Проекти

external
ПРОЕКТ "СТРУКТУРНО-ОРГАНИЗАЦИОННО УКРЕПВАНЕ, МАРКЕТИНГОВО РАЗВИТИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ (МЕХАТРОНИКС)"

external
ПРОЕКТ „INSTITUTIONAL, BUSINESS AND EDUCATIONAL INTEGRATION IN THE AREA OF ADVANCED TECHNOLOGIES AND MECHATRONICS (ATM)“

external
ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА ПО БРАНШОВЕ И РЕГИОНИ”

external
ПРОЕКТ "ИНТЕГРИРАН КОМПЛЕКС ЗА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРЕН РАЗКРОЙ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ" - СЪФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА PHARE НА ЕС

external
ПРОЕКТ "ПЛАЗМЕНО НАВАРЯВАНЕ" - СЪФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА PHARE НА ЕС

external
ПРОЕКТ "ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ, РАЗВИТИЕ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ" С НАСОЧЕНОСТ В ОБЛАСТТА НА МИКРО ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ (МЕМС) И РЕКООПЕРИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

ПРОЕКТИ НА КЛЪСТЕРНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

external
ПРОЕКТ "РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ИНДУСТРИАЛНИ УНИВЕРСАЛНИ РОБОТИ (РУР)" - 2014-2017 г.

external
ПРОЕКТ "СИНТЕЗ НА МЕХАТРОННА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА МЕТАЛООБРАБОТКА (СиМАМ)" - 2012-2014 г.

external
ПРОЕКТ "РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ГРУПОВО УПРАВЛЕНИЕ, ДИСТАНЦИОННА ДИАГНОСТИКА И СЕРВИЗ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНДУСТРИАЛНИ РОБОТИ (ИКСРОБ)" - 2012-2014 г.

external
ПРОЕКТ "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РОБОТИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ЛЕЯРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ" - 2008-2010 г.

external
ПРОЕКТ "МЕХАТРОНЕН ПОДХОД ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН РОБОТ НА АГРЕГАТНО-МОДУЛЕН ПРИНЦИП" - 2005-2007 г.