Проект SKYLA – Умения за двоен преход

Проект SKYLA „Умения, свързани с интелигентната специализация в контекста на двойния преход“

external

Клъстер „Мехатроника и автоматизиция“ участва в проект за развитие и прогнозиране на уменията, необходими за успешния двоен преход за дигитална и зелена трансформация.

SKYLA поставя уменията в центъра на двойните политики за зелен и дигитален преход и укрепването на професионалното образование и обучение (ПОО) в контекста на регионалните екосистеми и иновационни стратегии. Проектът се финансира по програма ИНТЕРРЕГ Европа 2021 – 2027 и се съфинансира от ЕФРР на ЕС.

Съзнавайки своята политическа роля за преодоляване на недостига на умения и необходимостта от подпомагане на работниците за преквалификация и повишена квалификация, 10 партньори от 8 европейски региона, подкрепени от експертна асоциация в областта на ученето през целия живот, си сътрудничат в рамките на SKYLA за преодоляване на ограниченията на ПОО в иновационните екосистеми.

Всички партньорски региони в проекта SKYLA отбелязват сходни опасения относно бъдещата заетост, особено след пандемията от COVID и поради сложните или понякога несъществуващи връзки между МСП като икономически гръбнак в регионите и доставчиците на ПОО. Важно условие за успешните връзки между образованието и потребностите на бизнеса е създаването на капацитет в регионите за прогнозиране на уменията, които ще се изискват от динамично развиващите се модерни индустрии с дигитални и зелени технологии.

В дългосрочен план ЕС е поел ангажимент да насърчава двойния зелен и цифров преход, за да направи икономиката си по-справедлива, устойчива и издръжлива. Професионалното образование и обучение е ключов инструмент за осъществяването на тази стратегия за развитие. За да отговорят на съвременните предизвикателства системите за ПОО трябва да се адаптират и модернизират ръка за ръка със стратегиите за интелигентна специализация като ПОО ще играе все по-голяма роля в разработването на стратегии и управлението на регионалните икономики.

Общата цел на SKYLA е да подкрепи публичните органи в поставянето на бъдещите умения в центъра на двойния преход за по-интелигентно и по-устойчиво развитие чрез засилване и адаптиране на ролята на ПОО в иновационните екосистеми и стратегиите за интелигентна специализация.

За да постигнат това, партньорите по програмата SKYLA си сътрудничат на междурегионално равнище за постигане на следните конкретни цели:

– насърчаване на междурегионалния обмен на знания относно адаптирането на политиките и модернизацията на системите за ПОО, тяхното интегриране в процесите на интелигентна специализация и нуждите на иновационните екосистеми. За реализацията на тази цел всички партньори ще участват активно в 23 междурегионални събития, организирани от SKYLA.

– създаване на подобрения в политиките за интегриране на уменията за двойния зелен и дигитален преход, с нова роля и подобрен капацитет на системите за ПОО. За постигането на тази цел, Клъстер „Мехатроника и автоматизация“ участва активно в разработването на анализ на потребностите (Policy needs assessment), който заедно с междурегионалния обмен на опит и знания ще бъдат използвани за създаването на План за действие за подобряване на Стратегията за младите хора на Столична община 2017-2027.

– обмен и прилагане на добри практики за ПОО, които използват ресурсите на регионите и отговарят на потребностите за квалифицирани и образовани кадри. Всеки партньорски регион в SKYLA ще идентифицира минимум 2 добри практики от своята територия, които да предложат решения на предизвикателствата за нови кадри за двойния преход.

– работа с местните заинтересовани лица чрез провеждането на срещи във всеки семестър от проекта.

– изпълнение на Плановете за действие и мониторинг на постигнатите ефекти за местните политики и дългосрочното въздействие върху териториалното развитие през Фаза 2 на проекта.

Основните целеви групи на SKYLA в партньорските региони са организациите за професионално образование и обучение, представителите на индустрията с фокус върху дигиталния и зелен растеж, публични администрации и агенции, неправителствени организации в сферата на съвременното обучение и учене през целия живот. В по-широк кръг на комуникация, SKYLA се стреми да достигне гражданите, студентите и работници от различни сектори, свързани с двойната зелена и дигитална трансформация.

Проектът е с продължителност 4 години от 01.03.2023 до 31.05.2027 и с общ бюджет от 2,080,524 евро.

Партньори по проекта са:

– Агенцията за развитие на Емполесе Валделса (Италия) – водещ партньор
– Подляското воеводство (Полша)
– Регионалният съвет на Сконе, отдел „Регионално развитие“ (Швеция)
– Центърът за промишлено развитие Юг (Швеция)
– Столична община (България)
– Клъстер „Мехатроника и автоматизация“ (България)
– Областният съвет Фингал (Ирландия)
– Фондът за регионално развитие на Атика (Гърция)
– Европейската асоциация на регионалните и местните власти за учене през целия живот (Белгия)
– Агенцията на Европейския социален фонд (Литва)
– Работният център Прованс-Алпи-Лазурен бряг (Франция)

Интернет страница на SKYLA: www.interregeurope.eu/skyla

За контакт: cma@cluster-mechatronics-automation.com