Устав

УСТАВ НА КЛЪСТЕР "МЕХАТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ"

Глава Първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С този Устав се урежда създаването, организацията и дейността на юридическо лице с нестопанска цел – сдружение „Клъстер Мехатроника и автоматизация“, съкратено КМА, изписва се и на английски език Cluster „Mechatronics and Automation“, съкратено СМА в съответствие с Конституцията на Република България и на действащото законодателство.
(2) КМА е правоприемник и носител на пасивите и активите на регистрирания по ЗЗД на 14.12.2007 Клъстер „Мехатроника и автоматизация“ – Благоевград.
(3) Клъстерът отговаря за задълженията си със своето имущество.
(4) Членовете на Клъстера не отговарят за задълженията на Клъстера.
Чл. 2. (1) Юридическото лице с нестопанска цел е с наименование: „Клъстер Мехатроника и автоматизация“, и се нарича по-долу за краткост „КМА“. То се създава по реда и при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) КМА има самостоятелна банкова сметка, знак и печат. Символите на КМА се предлагат от Управителния съвет и се приемат от Общото събрание.
(3) КМА осъществява дейността си в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, органите на местно самоуправление и местна администрация, както и с представители на бизнеса и неправителствените организации.
Чл. 3. Седалището и адресът на управление на КМА са:
София 1592, район „Слатина“, бул. „Асен Йорданов“ № 9
Чл. 4. КМА се учредява за неограничено време.
Чл. 5 КМА се определя за осъществяване на дейност в частна полза.

Глава Втора
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл. 6 Предметът на дейност на КМА е съдействие за мобилизиране на собствените ресурси за подпомагане на развитието на бизнеса, координиране на общностни проекти, спомагащи развитието на членовете на КМА и подпомагане на тяхната конкурентноспособност.
Чл. 7 Характеристика:
КМА е доброволно, неправителствено, политически необвързано, самоорганизиращо се сдружение, основаващо се на взаимно доверие между членовете му. КМА е сдружение с нестопанска цел в частна полза.
Чл. 8 Цели и задачи
(1) Цели:
– Обединяване усилията на членовете на КМА за динамичното им развитие в съответствие с европейските стандарти и за налагането на български национални традиции в политиката на клъстеризация;
– Реализиране на взаимодействие между фирми, неправителствени организации и научни звена за подпомагане на производственото и технологичното развитие на малки и средни предприятия в сферата на мехатрониката и автоматизацията, както и разкриване на нови работни места;
– Подкрепяне на предприемаческата инициатива за създаване на нови продукти и технологии в областта на мехатрониката и автоматизацията;
– Повишаване квалификацията и преквалификация на специалистите, служителите и мениджърите, работещи във фирмите – участници в КМА;
– Сътрудничество на фирмите по въпроси на маркетинга, технологиите, информационното обслужване и рекламата, които са от общ интерес за всички членове на КМА;
– Информационно подпомагане и съдействие на фирмите от КМА за участие в съвместни програми и проекти съобразно изискванията на националните и европейски оперативни програми и фондове;
– Организация на кооперирането и сътрудничеството между фирмите от КМА;
– Реализиране на международно сътрудничество със сродни организации.
(2) Задачи:
– Да подпомага разработването на иновативни продукти процеси и технологии, които могат да направят пазарен пробив и имат висока добавена стойност;
– Да подпомага членовете на КМА при изготвяне и изпълнение на иновативни проекти и проекти за въвеждане на международно признати стандарти;
– Да насърчава повишаването на ефективността от инвестициите, насочени към стимулирането на иновативността и конкурентоспособността, увеличаването на икономическия растеж и създаването на нови работни места във фирмите членове на КМА;
– Да насърчава развитието на широко сътрудничество и обмен на информация за общи инициативи, на отговорна и етична комуникация между други клъстери в България и чужбина;
– Да съдейства за самооргаизирането на членовете на КМА чрез осъществяване на тясно сътрудничество и взаимодействие помежду им, както и чрез привличането на нови членове;
– Да функционира като професионален форум на активните, развиващите и новоприетите членове на КМА;
– Да действа като професионална организация за усъвършенстване на клъстерните лидери и координатори;
– Да представлява членовете на КМА при регулиране на отношенията с обществени и държавните органи и институции и др;
– Да реализира съвместни проекти с държавни и общински органи и други правителствени и неправителствени организации за осъществяване на главната цел на КМА;
– Да инициира създаването на мрежа за обмен на професионален опит и информация, за взаимно предоставяне на организационна и експертна помощ;
– Да защитава пред обществото общите интереси на КМА в съответствие с националното благо;
– Да съдейства за усвояване на европейската нормативна практика в развитието на клъстерите, да участва в създаването и прилагането на национални стандарти и добри практики за осъществяване на политиката на клъстеризация;
– Да подпомага достъпа до участие в проекти, насочени към прилагане на европейската практика в изграждането и развитието на клъстерите в България;
– Да насъчава изграждането и поддържането на полезни контакти с успешни Клъстери в чужбина;
– Да събира, поддържа и разпространява информация за съществуващи национални и чужди инвестиционни, кредитни, хуманитарни и др.институции и условията им за инвестиране, кредитиране и помощ;
– Да стимулира предприемачеството и подпомага създаването на нови фирми;
– Да подпомага съществуващи фирми при повишаване на тяхната конкурентноспособност, утвърждаване на пазарните им позиции и устойчивото им развитие;
– Да подпомага местните органи на самоуправление при идентифициране на актуалните проблеми на общността и да допринася за тяхното решаване;
– Да подпомага формирането на гражданско общество и активното му включване в социално-икономическия живот на Р България.
(3) Средства за постигане на целите:
КМА може да развива всякакви разрешени от закона дейности, допринасящи за осъществяване на целите и задачите му като:
1. Разработване и създаване на съвременни стратегии за регионално и национално икономическо и социално развитие, в предмета си на дейност;
2. Проучване, създаване и поддържане на бази данни, свързани с икономическия и ресурсния потенциал на страната в областта на мехатрониката и автоматизацията;
3. Разработване, координиране и осъществяване на проекти и програми за регионално икономическо и социално развитие, финансирани по национални и европейски и международни програми;
4. Разработване и осъществяване на трансгранични проекти;
5. Осъществяване на проекти и програми, подпомагащи евроинтеграцията и евросътрудничеството;
6. Организиране на семинари, кръгли маси, дискусии, обучения за повишаване на информираността и квалификацията на лидерите на КМА;
7. Предоставяне на консултации на фирми, институции и организации;
8. Мобилизиране участието на всички членове на КМА за привличане на инвестиции;
9. Участия в сдружения с други подобни организации за реализиране на планираните дейности;
10. Организиране и участие в регионални, национални и международни форуми;
11. Коопериране и обединяване на усилията в сферата на логистиката, производството, маркетинга и реализацията на продуктите на КМА и неговете членове.
Чл. 9 (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност по смисъла на чл.3 от ЗЮЛНЦ. Предметът на стопанска дейност е: производство, търговия, НИРД, маркетинг, консултантска дейност и бизнес услуги, включващи: разработване на бизнес планове, проекти и програми; извършване на маркетингови проучвания и анализи, посредничество за коопериране в регионален, национален и международен мащаб, консултации и услуги по въпроса на импорта и експорта, управление на стопански субекти; информационни услуги – предоставяне на информация за кредитни линии, програми, проучвания и др.; организиране и провеждане на изложения, обучения, технически услуги, превод и легализация на документи, издателска дейност и друга, незабранена от закона дейност, свързана с предмета на основната дейност на КМА.
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага съответно от Изпълнителния Директор и Контролния съвет.

Глава Трета
ЧЛЕНСТВО

Чл. 10. (1) Членуването в КМА е доброволно. Членове могат да бъдат търговци, регистрирани по ТЗ на Р България, научни организации и техните подразделения, технологични центрове и научни съюзи, неправителствени организации, организации на работодателите, общински и областни административни ръководства и др., чийто предмет на дейност съответства на технологичната насоченост на КМА, определена от членовете и които приемат целите и насоките за функционирането му.
– Всички взаимоотношения между КМА и участващите в него членове се регламентират от Правилника за функционирането и конкретните договори.
(2) Членовете участват в КМА чрез своите законни представители или изрично упълномощени лица.
(3) Пълномощните трябва да бъдат издадени изрично за участие в Общото събрание на КМА.
Чл. 11. Всеки член на КМА, чрез своите представители има право:
1. Да участвува в дейността на КМА и в работата на Общото събрание;
2. Да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. Да бъде информиран за дейността на КМА;
4. Да се ползува от имуществото на КМА и от резултатите от дейността му.
Чл. 12. (1) Членовете на КМА, са длъжни:
1. Да спазват Устава на КМА и да работят за постигане на неговите цели;
2. Да работят за увеличаване на имуществото на КМА и издигане на неговия обществен авторитет.
Чл. 13. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството. Упражняването на членски права не може да бъде предоставено другиму.
Чл. 14. Членове на КМА се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и мнозинство от две трети от присъстващите.
Чл. 15. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до КМА;
2. с изключване;
3. с прекратяването на юридическото лице – член на КМА;.
4. с отпадане.
(2) В случаите на т.1 и 4 на предходната алинея членството се прекратява автоматично с настъпване на съответните факти, които се констатират от Управителния съвет.
(3) Решението за изключване се взема от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от присъстващите на събранинето при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
(4) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и Сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание.

Глава Четвърта
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 16. Органите за управление на КМА са :
1. Върховен орган на КМА е Общото събрание (ОС);
2. Управителен орган на КМА е Управителният съвет (УС);
3. Контролен орган на КМА е Контролният съвет (КС).
Чл. 17. Общото събрание е върховен орган на управление на КМА. В него участвуват всички членове на КМА чрез своите представители.
Чл. 18. Общото събрание:
1. Изменя и допълва Устава на КМА;
2. Приема правилник за дейността на КМА и други вътрешни актове;
3. Взема решение за преобразуване и прекратяване на КМА;
4. Утвърждава решения на УС за приемане и освобождаване на членове;
5. Определя броя на членовете, избира и освобождава членовете на УС и КС;
6. Назначава и освобождава регистрирани одитори за независим финансов одит на Сдружението;
7. Приема годишния финансов отчет;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на КМА, освен в случай на несъстоятелност;
9. Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
10. Утвърждава решения на УС за откриване и закриване на представителства в страната и чужбина;
11. Утвърждава решения на УС за участие в други организации;
12. Приема основните насоки и Програма за дейността на КМА;
13. Приема и утвърждава бюджета на КМА;
14. Приема отчета за дейността на КМА и отчета на КС;
15. Отменя решения на УС, когато противоречат на закона и Устава на КМА;
16. Освобождава от отговорност членовете на УС;
17. Взема и други решения, предвидени в Устава;
18. Приема решения за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членство и за разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество.
Чл. 19. (1) Редовно Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
(2) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време от УС.
Чл. 20. (1) Общото събрание се свиква от УС. То може да се свиква и по искане на една трета от членовете на КМА.
(2) Ако в двуседмичен срок от искането за свикване на Общо събрание УС не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на КМА по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез покана, изпратена по пощата, факс или електронна поща, не по-късно от 30 дни преди насрочената дата на всеки един член на КМА.
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
Чл. 21. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на КМА най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.
Чл. 22. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и протоколчика на Общото събрание.
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.
Чл. 23. Заседанията на Общото събрание са редовни, ако присъстват или са представлявани повече от половината от членовете на КМА. При липса на кворум събранието се отлага с един час по – късно , на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
Чл. 24. Всеки член има право на един глас.
Чл. 25. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг (а) или роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
Чл. 26. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство повече от половината от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 17, т.1, т.3 и т.4 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите, а по т.18 с пълно мнозинство.
Чл. 27. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.
Чл. 28. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и протоколчика на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.
Чл. 29 Управителен съвет
(1) КМА се управлява и представлява от Управителен съвет, който определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 4 /четири/ години.
(3) Управителният съвет е в състав определен от Общото събрание, представители на юридическите лица – членове на КМА.
(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.
Права и задължения на членовете на Управителния съвет
Чл. 30. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на КМА и да пазят информацията във връзка с дейността на КМА, до която са имали достъп и след изтичане на мандата им.
(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.
(4) Управителният съвет избира с обикновено мнозинство Председател и двама Зам.Председатели за срок от 4 години.
(5) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание .
Чл. 31 Управителният съвет:
1. Избира и освобождава Изпълнителния директор и определя възнаграждението му;
2. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на КМА;
3. Приема структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на КМА;
4. Взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем;
5 Определя реда и организира извършването на дейността на КМА, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;
6. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на КМА;
7. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
8. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
9. По решение на УС могат да се създават допълнителни органи, като Експертен съвет /ЕС/, работни групи по различни проблеми и др., които да подпомагат УС или негови членове в оперативната работа;
10. Взема решения за откриване на клонове и представителства в страната и чужбина;
11. Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
Чл. 32. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 32, т.2, 3, 4 от Устава, които се вземат с мнозинство от две трети.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение с две трети за:
1. Съществена промяна на дейността на КМА;
2. Съществени организационни промени;
3. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за КМА или прекратяване на такова сътрудничество;
4. Вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на представителства в страната и чужбина.
Чл. 33. Управителният съвет е длъжен периодично да приема предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на КМА при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на КМА.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
Чл. 35 Председателят на УС:
1. Представлява КМА пред трети лица;
2. Осъществява координация между органите на КМА;
3. Председателства заседанията на УС;
4. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава;
5. Председателят на УС може да бъде и Изпълнителен Директор.
Чл. 36. (1) Управителният съвет избира изпълнителен директор по предложение на Председателя на УС, който осъществява текущата дейност на КМА. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време, ако се докаже неговото недобросъвестно поведение. Той е длъжен по всяко време, при поискване незабавно да докладва на Управителния съвет и Председателя на УС за настъпилите обстоятелства.
(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на КМА. Изпълнителният директор няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на КМА, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.
(3) Изпълнителният директор:
1. Представлява КМА пред трети лица;
2. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
3. Организира дейността на КМА, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. Сключва трудовите договори със служителите на КМА, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
5. Изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;
6. Докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на КМА;
7. Председателят или Зам.Председателя на Управителния съвет от името на КМА сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия;
8. Изпълнителният директор участва в заседанията на УС по право със съвещателен глас, ако не е член на УС.
Чл.37 (1) Контролният съвет се избира от ОС за срок от 2 години.
(2) Контролният съвет :
1. Контролира изпълнението на решенията на ОС;
2. Контролира дейността на УС и изпълнителния директор;
3. Следи за спазване на Устава;
4. Контролира изпълнението на бюджета на КМА и финансовата дисциплина;
5. Контролира управлението на имуществото на КМА и внася предложения в ОС за неговото ефективно и законосъобразно използване;
6. При необходимост да организира вътрешно финансова ревизия, с резултатите от която да се запознае ОС на КМА;
7. Дава становища по годишния отчетен доклад;
8. Ежегодно се отчита за дейността си пред ОС;
9. КС извършва арбитражни действия при възникнали спорове между членовете на КМА.
(3) Председателят на КС се избира и освобождава от КС с обикновено мнозинство.
(4) Председателят на КС има право да присъства на заседанията на УС.
(5) Заседанията на КС се свикват не по-рядко от веднъж на шест месеца и се ръководят от неговия председател. Те са редовни, ако на тях присъстват най-малко 2/3 от членовете. Решенията се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

Глава Пета
ИМУЩЕСТВО

Чл. 38 КМА може за придобива имущество за изпълнение на целите си.
Чл. 39 (1) По решение на Общото събрание членовете на КМА могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинствo 2/3 от членовете на КМА.
(2) Членовете на КМА могат да му предоставят недвижими имоти – помещения, под наем.
(3) Размерът на наемите по ал. 2 се определя от УС на КМА, по предложение на Председателят на УС или Изпълнителния Директор на КМА.
(4) КМА може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Глава Шеста
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 40 Ежегодно до края на месец февруари, Управителният съвет съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на ОС.
Чл. 41. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на КМА и се разяснява годишният финансов отчет.
Чл. 42. (1) В случаите, когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.
(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.
Чл. 43. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.
Чл. 44. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, КМА ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
Чл. 45 Сдружението не разпределя печалба.
Чл. 46 При наличие на загуби, невиновно причинени според годишния счетоводен баланс, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на КМА. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на КМА.
Чл. 47. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на КМА и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.

Глава Седма
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 48. КМА се прекратява:
1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на окръжния съд по седалището на КМА в определените от ЗЮЛНЦ случаи.
Чл. 49. (1) При прекратяване на КМА се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на КМА.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на КМА. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на КМА, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на КМА.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя между членовете на КМА в зависимост от дяловото участие в придобиването му и след единодушно решение на ОС.
(4) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.3, то се предава на трети лица по решение на ОС на КМА, взето с мнозинство 2/3 от членовете.

Глава Осма
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50. Членове по смисъла на този устав са всички лица, които са учредили Клъстера или са се присъединили към него впоследствие, по предвидената в Устава процедура.
Чл. 51. Клаузите по този устав и всички текстове се преразглеждат от членовете на КМА при възникването на нови обстоятелства и промени в действащото законодателство, както и във връзка със стопанската дейност на Клъстера.
Чл. 52. Всички изменения и допълнение на този устав са валидни само при условие, че са направени в писмена форма и са утвърдени с решение на Общото събрание.
Чл. 53. Този устав влиза в сила от момента на подписването му и се съставя в четири еднообразни екземпляра. На всеки член се представя заверено копие.
Чл. 54. На всеки присъединил се член се предоставят заверени копия на устава, като му се издава и заверено удостоверение за присъединяване.
Чл. 55. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.