Управление

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Общо събрание на клъстера – върховен орган за управление, в който влизат представители на всички фирми и организации на клъстера.

С решение от 27 септември 2018 година е избран нов управителен съвет в състав:

– инж. Диана Върганова – Председател на УС и Управител на РОМТЕХ ООД – Враца

– д-р инж. Венцислав Славков – Изпълнителен Директор и Управител на СПЕСИМА ООД – София

– проф. Георги Тодоров – Зам. Председател на УС, Декан на МТФ, ТУ – София

Членове:

– проф. Димитър Карастоянов, ИИКТ – БАН

– проф. Андон Топалов, ТУ – София, Филиал Пловдив

– инж. Бальо Динев – Изп. Директор на ДАВИД ХОЛДИНГ – Казанлък

– инж. Румен Колев – Управител на ЕЛНА ООД – Габрово

Контролен съвет:

– Спас Спасов – УЛТРАФЛЕКС КОРПОРЕЙШЪН ООД – Председател

– Даниела Чонкова – Фондация ПИК – Зам. Председател

– Росин Тодоров – СЕМИС СД

Експертен съвет в състав:

– Проф. В. Гълъбов – СПЕСИМА ООД – Председател

Членове:

– Проф. Т. Нешков – ТУ-София

– Проф. Г. Тодоров – ТУ-София

– Проф. Л. Димитров – ТУ-София

– Проф. К. Костадинов – Фондация ГИС-ТРАНСФЕР ЦЕНТЪР

– Проф. Е. Маноах – ИМ-БАН

– Проф. Н. Шиваров – БАН

– Проф. Д. Карастоянов – ИИКТ-БАН

Всички важни решения на Клъстер „Мехатроника и Автоматизация“ се вземат с консенсус от Общото събрание. В оперативен порядък въпросите се решават от Управителният съвет, подпомагани от Експертния съвет.