КЛЪСТЕР МЕХАТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ БАЗИРА СВОЯТА ДЕЙНОСТ НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА
ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ 4.0

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ ПРОЕКТИ И ПРОДУКТИ

ДОБРЕ ДОШЛИ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА
КЛЪСТЕР МЕХАТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ - КМА

КМА е един от първите клъстери в България, работещ в областта на мехатрониката и автоматизацията. КМА създава условия за взаимноизгодни връзки между членовете си, изградени на базата на взаимно доверие и ползвайки преимуществата на споделения ресурс. Този подход дава отлични възможности за увеличаване на конкурентоспособността в областта на механиката, електрониката и информатиката.

КМА е своеобразен мост между приложните научи изследвания и индустриалните приложения, комбинирайки предимствата на авангардното мислене с рационалния мениджмънт. Клъстерът подпомага развитието на високотехнологични, експортно ориентирани продукти, технологии и услуги, които имат висока добавена стойност.

ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ

КМА самостоятелно, в партньорство с други сродни организации или консорциуми от негови членове е изпълнил над 50 проекта в областта на робототехниката, LED технологиите, енергийната ефективност, изграждането на VPN-комуникации, автоматизация на непрекъснати производства в енергетиката, химическата индустрия и циментодобива.

Успешно са приключени и проекти по Програма ФАР, ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, НИФ и ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО.

НОСИТЕЛ НА БРОНЗОВ ЛЕЙБЪЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЕКРЕТАРИАТ ЗА КЛЪСТЕРЕН АНАЛИЗ – ESCA

external

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКА РАБОТОДАТЕЛСКА АСОЦИАЦИЯ ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

external
КМА Е ИНИЦИАТОР ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА АСОЦИАЦИЯ НА БИЗНЕС КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ - АБК, ЧИЙТО ПРАВОПРИЕМНИК Е БЪЛГАРСКА РАБОТОДАТЕЛСКА АСОЦИАЦИЯ ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ - БРАИТ

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО
МЕХАТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПРЕЗ ГОДИНИТЕ БЯХА ИЗГРАДЕНИ ШЕСТ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МЕХАТРОНИКА В ГРАДОВЕТЕ ПЛОВДИВ, СМОЛЯН, ГАБРОВО, БЛАГОЕВГРАД, ВРАЦА И СОФИЯ.
ПРЕДСТОИ ОТКРИВАНЕТО НА ПОДОБНИ ЦЕНТРОВЕ В КАЗАНЛЪК, СТАРА ЗАГОРА, ВАРНА И ПЛЕВЕН.
external
external
external
external
external
external
МЕТОДИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО НА ТЕЗИ ЦЕНТРОВЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ТУ-СОФИЯ, А СОФТУЕРНОТО И ХАРДУЕРНО ОСИГУРЯВАНЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ КМА, СЪВМЕСТНО С ИИКТ-БАН.

КЪДЕ СЕ НАМИРАМЕ