Проект СиМАМ – 2012-2014 г.

ПРОЕКТ "СИНТЕЗ НА МЕХАТРОННА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА МЕТАЛООБРАБОТКА (СиМАМ)" - 2012-2014 г.

В най-общ план видовете металообработка се разделят на две големи групи – „топла“ обработка на металите (леене, коване, полутечно щамповане и др.) и „студена“ обработка на металите (главно чрез стружкоотнемане – рязане, фрезоване, струговане, шлайфане и др.).

В точното машиностроене и приборостроене основен способ за обработка на детайлите е студената обработка чрез стружкоотнемане. Когато става въпрос за големи серии и изисквания за висока точност и повтаряемост, за предпочитане е използването на цифрово-програмни (CNC) металообработващи машини.

Макар и високопроизводителни CNC металообработващите машини се нуждаят от периферни устройства (манипулатори, роботи, конвейери и др.) за автоматизиране на спомагателните дейности, като операции от вида „вземи-постави“; „транспорт“; „контрол на качеството“; „сепариране на брака на поправим и непоправим“ и др. Синтезът на всички тези периферни устройства и включването им към CNC машината за металообработка довеждат до намаляване на спомагателното (неработно време) на CNC машината, а от там до повишаване на производителността и качеството на изделията.

Целта на проекта е: оптимален подход и конфигурация на роботизирана клетка за автоматизация на процесите на металообработка с използване на CNC машини, както и създаване на базова репрограмируема система за металообработка с висока степен на автоматизация, обуславяща висока производителност, устойчиво качество и намаляване на енергийните и материални запаси.

ИЗПЪЛНЕНИЕ:
„СПЕСИМА“ ООД
ИМех – БАН