Проект „Реинженеринг на индустриални универсални роботи (РУР)“ – 2014-2017 г.

ПРОЕКТ "РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ИНДУСТРИАЛНИ УНИВЕРСАЛНИ РОБОТИ (РУР)" - 2014-2017 г.

Реинженерингът представлява рационално модернизиране на вече създаден, но по една или друга причина неконкурентен продукт и пренасочването му към друго ефективно приложение.

Индустриалните научни изследвания и експерименталното развитие по проекта РУР създават методики за модернизация на механичната конструкция, хардуера и софтуера на съществуващи универсални роботи с оглед ефективното им приложение в други области. Този подход е екологичен, спестява енергия и дава възможност отделни, годни за употреба компоненти или цели индустриални изделия да се използват отново след внимателна инспекция и целенасочено осъвременяване, чрез използването на иновативни инженерни решения.

ИЗПЪЛНЕНИЕ:
„СПЕСИМА“ ООД
„ЕЛЕКТРОИНВЕНТ“ ООД