Доклади и протоколи от общото събрание, проведено на 23 април 2014 година