Тръжна процедура за избор с публична покана на доставчици на оборудване