СГС вписа КМА в регистъра за юридически лица с нестопанска цел