Д-р инж. Венцислав Славков е избран за председател на УС на Асоциация на Бизнес Клъстерите