About Us

Клъстер „Мехатроника и автоматизация” е учреден на 22.12.2006 г. от Инициативен комитет. В резултат на активни подготвителни организационни усилия през 2007 г. следните членове бяха привлечени към клъстера:

– Институтът по механика на БАН
– Централната лаборатория по мехатроника и приборостроене на БАН
– Машиностроителен факултет и катедра ТММ на ТУ – София
– Фондация «ГИС – Трансфер Център»
– Българо-германска фирма «Спесима» ООД – София
– Фирма «Ванико» ООД – Благоевград
– Фирма «Кристиян-Дени» СД – Благоевград
– Фирма «Роботика» ООД – Велинград
– Фирма «Интелигентни системи за сигурност» ООД – Враца
– Фирма «Семис» СД – София
– Фирма «ЕН Марвел Инженеринг» ЕООД – София
– Фирма «Чита комерс» ООД – София
– Фирма «Българска стопанска камара» EООД – София
– «Съюз по автоматика и информатика» ЕООД

THE FOUNDERS OF CLUSTER MECHATRONICS AND AUTOMATION

about-us-cma-founders

На 14.05.2009 г. Клъстер Мехатроника и Автоматизация беше пререгистриран и броя на членовете в клъстера бе увеличен. Членовете на клъстера можете да видите в раздел „Членове на КМА”.

Членове на Клъстер Мехатроника и Автоматизация са високотехнологични фирми, работещи в областта на машиностроенето, хардуера и софтуера и ИКТ. В допълнение на широкия обхват от специализирано ноу-хау членовете създават окомплектовка и изделия, защитени с патенти, които се изнасят в редица високоразвити западноевропейски държави, като Германия, Франция, Испания, Швеция, Великобритания, Полша, Сърбия, Хърватия, Турция, а също в Китай, Сингапур, Тайван, Южна Корея, Индия, САЩ, Бразилия и Мексико.

Един от най-ценните активи на клъстера е човешкият потенциал, наброяващ повече от 500 високо квалифицирани специалисти в областта на мехатрониката и автоматизацията, от които около 200 работят в научни организации, а около 300 – в производствени фирми. Хабилитираните лица, активно работещи по проблематиката на клъстера, са повече от 30, защитилите докторати по различни инженерни специалности са повече от 50, а специалистите с висше образование са над 200 души.

Мехатрониката и автоматизацията предполагат свързване в производствени системи на механика, електроника и софтуер, използвайки ИКТ на база принципите на Индустриална революция 4.0. Развитието на клъстера ще бъде насочено към това да се търсят експортно ориентирани пазарни ниши с цел реализирането на високо технологични продукти и услуги с висока добавена стойност. Като продукти и услуги ще се реализират мехатронни производствени системи, автоматизация на непрекъснати производства, софтуерни продукти за управление на агрегати, производства и фабрики (цифрово управление, виртуални фабрики, MES, ERP и др.).

Членовете на клъстера ще се увеличават чрез привличане на нови перспективни, динамично развиващи се фирми и научни организации с висок потенциал, като непрекъснато ще развиват интеграцията на своите научно-изследователски, технологични, производствени и експортни възможности.

Клъстерът ще подобрява взаимодействието с регионалните структури в България. Ще се търсят възможности за коопериране в рамките на Европейския съюз и страни от Азия и Америка.

Развитието на клъстера предполага участие в националните конкурси на НИФ и ФНИ, на оперативните програми на ЕС за България, „Хоризонт 2020“ и др. Целта е да укрепва потенциала на КМА за постигане на иновативни, приложими в практиката резултати.

КМА поддържа контакти с най-големите висши училища в сектора – ТУ – София, СУ – София, ХТМУ, както и с научни институти от БАН, между които ИМех, ИИКТ, ИСИР и др.

Създаваната клъстерна структура създава възможност за обединяване усилията на основните национални стопански единици за нарастване конкурентоспособността на производителите на изделия от машиностроенето, електрониката, информатиката и мехатрониката, като цяло.

Това определя поведението и усилията на основните водещи участници в клъстерната мрежа – редица фирми и организации, свързани в технологичните вериги за производство на индустриални системи и произведения на мехатрониката – дигитални симулатори и тренажори, проектиране и доставка на компоненти, машини и оборудване за роботизирани промишлени системи, осигуряване на сервизни и поддържащи дейности, транспортното обслужване и логистиката, научно-приложните разработки, повишаването на квалификацията на човешките ресурси и т.н.

Чрез по-нататъшна интеграция на научно-изследователските, производствените и експортните възможности на членовете на клъстера ще се търсят нови експортно ориентирани пазарни ниши с цел реализирането на високотехнологични продукти с голяма добавена стойност. Заздравяване на връзките и подобряване на взаимодействието с регионалните структури в страната.

Основен приоритет на КМА е създаване на оптимални условия за обучение и квалификация на млади специалисти, на които да бъдат предоставени възможности за пълна и всестранна реализация в България. В тази връзка бяха изградени шест регионални центъра за обучение по мехатроника и автоматизация в София, Пловдив, Благоевград, Враца, Самоков и Смолян.

Постоянно се търсят възможности за включване на участници и/или на целия клъстер в международни значими проекти, които да завършват с реализация и излаз на нови световни пазари.